અત્યાઆધુનિક ડેરી પ્લાન્ટનું ઉદધાટન કરાયુ

Cat Name : News,   

સુમુલ મા અતિઆધુનિક ડેરી પ્લાન્ટ "સુમુલ-૨" નું ઉદધાટન....

Cat Name : News,   

સુમુલ ડેરીના ૧૫ લાખ લીટર ક્ષમતા ના ફુલ્લી ઓટોમેટીક અતિઆધુનિક ડેરી પ્લાન્ટ "સુમુલ-૨" નું ઉદધાટન....

 

 

 

Cat Name : News,   

Healthy Bhi, Fresh Bhi... Sumul Dairy Products

Cat Name :

દહીં એક, ફાયદા અનેક - સુમુલ "પ્રો-ફીટ પ્રોબાયોટિક દહીં"

Cat Name :

સુમુલ ડેરીના નવી પારડી શીત કેન્દ્ર ખાતે અતિ આધુનિક બેકરી પ્લાન્ટનું ભૂમિપૂજન

Cat Name : News,   

દેશમાં દૂઘ અને ડેરી ઉત્પાદનોમાં ભેળસેળ અંગે સુપ્રીમે ચિંતા વ્યકત કરી

Cat Name : News,   

मौसम कोई भी हो सुमुल दहीं खानेका बाहना चाहीये

Cat Name : News,   

ઈન્ડોર સ્ટેડિયમમાં બોલીવુડ કલાકાર શ્રી ધમૅેન્દ્રના હસ્તે સુમુલડેરીના ચેરમેન શ્રી રાજેશભાઈને લીમ્કા બુક ઓફ રેકોડૅ અેનાયાત થયો હતો...

Cat Name : News,   

લોકોમાં આરોગ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ લાવ​વા સુમુલનો કાર્યક્રમ....

Cat Name : News,   

शिव की भक्ति, बढाएगी पढने की शकित !

Cat Name : News,   

સુમુલ આઇસ્ક્રીમ અને પાઉડર પ્રોજેકટ નુ ભુમિપુજન

Cat Name : News,   

ગુજરાતની સુમુલ ગોવામાં તેની ડેરીની કામગીરીનો પ્રારંભ કર​વા માટે સુસજ્જ​

Cat Name : News,   

દૂધ વ્ય​વસાયને વધુ વેગ​વાન બનાવ​વા માટે સુમુલ તમામ પ્રકારની મદદ કરશે : રાજુ પાઠક

Cat Name : News,   

દેશમા સૌથી પહેલા વેટનરી કોલેજ અને પશુ સં​વધૅન કેન્દ્ર માટે સુમુલની પસંદગી

sumul-5

Cat Name : News,